Bli medlem

Syftet med Karlstads Pistol och Sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med skyttar som kan representera föreningen.

 

Arbetsplikt

Karlstads Pistol och Sportskytteklubb är en ideell förening och verksamheten är helt beroende av de arbetsinsatser som medlemmarna gör. Det är en självklarhet att alla medlemmar ställer upp och hjälper till i klubbarbetet. En avgift på 500 SEK tas ut av medlemmar som under året inte deltagit på minst en arbetsdag eller arbetat som funktionär på en inbjudningstävling.

Sökande som inte har egen licens på enhandsvapen och Pistolskyttekort (’Grönt kort’) eller gällande tävlingslicens

Karlstads Pistol och Sportskytteklubb har som krav att de som inte har eget vapen först genomför något av följande:

  • Deltagit i en Introduktonsutbildning. Efter denna korta kurs så kan man söka medlemskap och sedan komma på våra gemensamma träningar. Vapen finns att hyra. Efter att man tränat ett tag och skjutit kravet för Bronsmärke så anmäler man sig för ”Gröna kortet Kurs” Denna kurs ger en djupare kunskap om våran sport. Godkänd provskrivning på denna kurs är ett krav för att få tävla utanför klubben, samt ett av klubbens krav för att utfärda föreningsintyg.
  • Eller, ”IPSC Fadder” Utbildning enligt IPSC förbundets regelverk. För att få gå denna väg krävs tillgång till ett eget vapen som tillhandahålls under prövotiden (min 1 år) av en alternativt två faddrar. Fadder uppsyns-utlånar vapen, rigg och övrig utrustning för att ”adepten” ska kunna tillgodogöra sig prövotiden fullt ut. Innan man kan börja skjuta IPSC och t.ex dra från hölster och skjuta under rörelse krävs en fullt genomgången och godkänd grundkurs i IPSC. Fadder ansvarar för: Att adepten är av gott omdöme och kommer att vara en tillgång i klubben. Att adepten har grundläggande förståelse för vad det innebär att vara medlem i Karlstads pistol och sportskytteklubb. Att adepten har en grundläggande kunskap rörande vapensäkerhet och banans beskaffenhet. Att adepten kan i egen takt sikta och träffa ett mål. Att adepten i övrigt förstår vad det innebär att vara en skytt och vapenägare ”IPSC skyttar föregår med gott exempel”. DETTA ÄR FADDERNS OVILKORLIGA ANSVAR .Efter genomförd och godkänd grundkurs i IPSC kommer adepten kunna vara med i övrig organiserad verksamhet och både tävla och träna dynamiskt skytte (med uppsyns utlånat vapen). Efter 1 år och godkända krav och märken kommer adepten kunna söka om föreningsintyg för ett eget vapen att träna och tävla med. Fadder skall godkännas av KPSKs styrelse.

Sökande som har egen licens på enhandsvapen

Karlstads Pistol och Sportskytteklubb ställer för närvarande inte något krav på att sökande aktivt tävlar för föreningen, men dock att man förbinder sig att vara aktiv i föreningsarbetet inom KPSK. Saknar sökande ’Grönt kort’ eller en giltig tävlingslicens ska man anmäla sig till kommande kurs.  

Medlemsavgifter 

Avgiften är för medlem f.n. 500 SEK per år, junior(20år) 200 SEK, pensionär(65år) 300 SEK per år och för stödmedlem 250 SEK per år. Det tillkommer även en förbundsavgift på 260 SEK för aktiva medlemmar i SPSF. Samtliga redovisade avgifter avser fram till årsmötet 2020.

Nyckelavgift 

Aktiv medlem har möjlighet att lösa ut en nyckeltag till klubbstuga och målbod, vilket ger tillträde till föreningens bana enligt gällande skjutinstruktion. Engångsavgiften för nyckeltaggen är 100 SEK. Notera att vid utträde eller utebliven medlemsavgift stängs taggen av.

Stödmedlem 

En stödmedlem äger ingen rätt att utnyttja föreningens anläggningar eller tävla för föreningen externt eller internt. En stödmedlem äger rätten att närsomhelst betala in resterande avgift och på så sätt få rättigheter som övriga medlemmar. En stödmedlem kan aldrig räknas som aktiv. Som stödmedlem är man givetvis berättigad att utnyttja de av föreningen framförhandlade erbjudande som t.ex. gemensamma inköp mm.

Övrigt  

Sökande som antagits som medlem förbinder sig att följa Karlstads Pistol och Sportskytteklubbs stadgar och föreskrifter utan förbehåll, samt  förbinder sig att vara aktiv i föreningsarbetet. Alla av föreningen arrangerade verksamheter är öppna för samtliga fullvärdiga medlemmar oavsett vilka förbund de enskilt är anslutna till, såvida de inte kräva ytterligare/särskild utbildning. Utträde ur föreningen sker skriftligen på av KPSK utgivet formulär.

Medlemsansökan och hur det fungerar:   

• Ansökan kan endast ske på av KPSK utgivet formulär och underskriven av styrelsemedlem eller skjutledare. Giltigt ID ska visas av den sökande. Därefter skickas ansökan bifogat ett oöppnat utdrag från belastningsregistret, samt i förekommande fall intyg på genomförd introduktionskväll till klubben.   

• Ansökan är det underlag som kassören använder för att skicka ut en avi på medlemsavgiften. Sätt INTE in några pengar innan avin på medlemsavgiften erhållits från kassören.   

• Beslut om medlemskap tas av styrelsen på ordinarie styrelsemöte och förutsätter att medlemsavgiften är betald.   

• Om det skulle bli ett negativt beslut i styrelsen avseende medlemskap skickas skriftlig information om beslutet och hur det överklagas till den sökande. Medlemsavgiften återbetalas.   

• Ny medlem, skall om så krävs, anmäla sig till kurs för erhållande av Pistolskyttekort (’Grönt kort’)  

Medlemsansökan

Begäran om utträde