Vapenlicens

Syftet med Karlstads Pistol och Sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med skyttar som kan representera föreningen.


Svenska Pistolskytteförbundets krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat

 1. Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:
 2. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
 3. Första vapnet i kaliber .22
 4. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.
 5. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.
 6. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall förbundet kontaktas.
 7. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
 8. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
 9. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
 10. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två åren.
 11. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, i undantagsfall, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras.
 12. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten
 13. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
 14. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat

 1. Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget.
 2. Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden skall räknas från godkänd IPSC-licens.
 3. Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten uppvisat minst ett godkänt level 2 resultat, dvs utan DQ.
 4. För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
 5. Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader).
 6. Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan DQ.

Svenska Skyttesportförbundets krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat

För enhandsvapen gäller:

 1. Ny medlem i föreningen tidigast efter (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
 2. Förening kan endast utfärda intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens verksamhet och som stämmer överensstämmer med SvSF:s vapenpolicy och reglemente för aktuell gren..
 3. Första vapnet ska vara i kaliber .22 (5,6x15R) och överensstämma med SvSF:s reglemente för aktuell gren.
 4. Avseende vapen till grovpistolgrenen får intyg ges tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap, vapnet ska överensstämma med SvSF:s reglemente för aktuell gren.
 5. Vid intyg till föreningsegna grenar ska vapnet överensstämma med SvSF:s reglemente och vapenpolicy.
 6. Vapnet ska uppfylla SvSF:s vapenpolicy för aktuell gren/grenar. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet ska Svenska Skyttesportförbundet kontaktas.
 7. Medlemmen ska följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
 8. Medlemmen ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
 9. Medlemmen ska ha genomgått SvSF:s utbildning för skyttekort med godkänt resultat.
 10. Medlemmen ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Skyttesportförbundets silvermärke i sport-, grov- eller fripistol under något av de senaste två kalenderåren. Anmärkning: Alternativt uppfyllt Svenska Pistolskytteförbundets fordringar för guldmärke.
 11. Intyget ska utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg ska under alla omständigheter protokollföras.
 12. Alla intyg ska sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.
 13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen neka att utfärda intyg beträffande behov.

För gevär och hagelvapen gäller:

 1. Ny medlem i föreningen tidigast efter (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
 2. Förening kan endast utfärda intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens verksamhet och som stämmer överensstämmer med SvSF:s vapenpolicy och reglemente för aktuell gren..
 3. Medlemmen ska ha genomgått SvSF:s utbildning för skyttekort med godkänt resultat.
 4. Vapnet ska uppfylla SvSF:s vapenpolicy och överensstämma med SvSF:s reglemente för aktuell gren.
 5. Vid intyg till föreningsegna grenar ska vapnet överensstämma med SvSF:s reglemente och vapenpolicy.
 6. Intyget ska utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg ska under alla omständigheter protokollföras.
 7. Alla intyg ska sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.
 8. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen neka att utfärda intyg beträffande behov.
 9. Det får inte utfärdas föreningsintyg för hel- eller halvautomatiska gevär, särskilda undantag i punkt 10 och 12.
 10. För Kpist gäller särskilt att skytten ska ha varit aktiv och uppfyllt fordringarna för guldmärke under tre (3) år och inneha gevärsskyttekort med tillägg för Kpist.
 11. Allt skytte med AK4 sker inom Försvarsmaktens verksamhet. Mot denna bakrund får inte föreningsintyg utfärdas gällande detta vapen.
 12. I lerduvedisciplinerna tillåts halvautomatiska hagelgevär med magasinkapaciteten begränsad till ett (1+1)skott.

Ansökan om föreningsintyg går till enligt följande:

Hämta Föreningsintyg från polisen och fyll i denna. Intyget skall kompletteras med underskrivet intyg av skjutledare/grenledare på märkeskompetens. Skicka detta till info@kpsk.se eller via brev till klubben.

Loggbok.pdf eller Loggbok.docx – för din personliga användning